21.08.2018
Bayer & Monsanto Day One

Yhtenä yrityksenä eteenpäin

Usean vuoden työ on tänään saatu päätökseen: tänään on Bayerin ja Monsanton ensimmäinen päivä yhtenä yrityksenä. Tämän päivän myötä Bayer astuu uuteen ja jännittävään vaiheeseen. Maatalouden innovaatioita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Maapallolla on ratkaistavanaan useita valtavia haasteita, kuten ilmastonmuutos, rajalliset luonnonvarat ja kasvava väestömäärä. Bayer uskoo, että maatalous on osa ratkaisua.

"Tämän päivän merkkipaalu tarkoittaa, että kaksi johtavaa innovaattoria maatalouden alalla jatkaa nyt matkaa yhdessä. Yhteinen yritys kehittää maataloutta innovatiivisten edistysaskelien kautta viljelijöiden, kuluttajien ja koko maapallon hyväksi."

Liam Condon, Bayer AG:n hallituksen jäsen ja Crop Science -toimialan toimitusjohtaja


Bayer kehittää maataloutta viljelijöiden, kuluttajien ja koko maapallon hyväksi. Yrityksen tavoitteena on tarjota maanviljelijöiden käyttöön innovaatioita, jotta maailman kasvava väestö saadaan ruokittua ja luonnonvaroja säästettyä.

Bayer etsii jatkuvasti uusia ratkaisuja tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yritys on sitoutunut tuottamaan parempia ratkaisuja viljelijöille ja tarjoamaan vaihtoehtoja kuluttajille niin, että maapallo ja sen asukkaat voivat hyvin.

"Bayer on jo yli 150 vuoden ajan tehnyt keksintöjä ja luonut tuotteita, jotka auttavat ihmisiä kasvavassa ja muuttuvassa maailmassa. Pyrimme löytämään uusia hoitoja sairauksiin, autamme ihmisiä voimaan hyvin ja tarjoamme viljelijöille ratkaisuja, joiden avulla he voivat kasvattaa terveellistä, turvallista ja edullista ruokaa. Jatkamme nyt matkaa eteenpäin yhtenä yrityksenä, ja kehittämisen vauhti kiihtyy edistäen missiotamme "Science for a better life".

Werner Baumann, Bayer AG:n pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

Monsanto-yrityskaupan myötä syntyy johtava maatalousyritys

Monsanton yhdistyminen Bayer-konserniin alkoi, kun Bayerin tiettyjen Crop Science -toimintojen myynti BASF:lle saatiin päätökseen 16.8. Kyseisten toimintojen myyntivolyymi on yhteensä noin 2,2 miljardia euroa. Bayerista tuli Monsanton ainoa omistaja jo 7. kesäkuuta 2018.
USA:n oikeusministeriön ehto yrityskaupalle oli, että Bayer ja Monsanto säilyvät erillisinä yrityksinä ja toimivat itsenäisesti, kunnes kauppa BASF:n kanssa saadaan päätökseen. Tämä ehto on nyt täytetty.

Monsanto-yrityskaupan myötä syntyy johtava maatalousyritys, joka panostaa innovaatioihin, kestävään kehitykseen sekä vahvaan tuotevalikoimaan. Bayer ennakoi kaupan vaikuttavan positiivisesti osakekohtaiseen tulokseen jo vuodesta 2019 lähtien ja yli 10 prosentin verran vuodesta 2021 lähtien. Vuodesta 2022 lähtien synergiaetujen ennakoidaan tuovan vuosittain noin 1,2 miljardia dollaria käyttökatteeseen ennen erikoiseriä. Lisäksi Bayer vahvistaa entisestään sitoutumistaan kestävään kehitykseen.

Glyfosaattipäätös Kaliforniassa

Yhdysvalloissa 10.8.2018 annettuun glyfosaattipäätökseen liittyen Bayer uskoo, että valamiehistön päätös on ristiriidassa tieteellisten todisteiden, vuosikymmenten käyttökokemusten ja viranomaisten eri puolilla maailmaa tekemien johtopäätösten kanssa, jotka kaikki ovat vahvistaneet glyfosaatin turvalliseksi valmisteeksi, joka ei aiheuta non-Hodgkin-lymfoomaa. Yhdysvaltojen kansalliset terveysinstituutit (National Institutes of Health, NIH) vahvistivat, että glyfosaatti ei aiheuta syöpää. USA:n ympäristövirasto (Environmental Protection Agency, EPA), Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen (Euroopan Food Safety Authority, EFSA), Euroopan kemikaalivirasto (European Chemicals Agency, ECHA) ja muut viranomaiset eri puolilla maailmaa ovat myös todenneet, että glyfosaattia voi käyttää turvallisesti.

Valamiehistön päätös on vasta ensimmäinen askel tässä tapauksessa, ja sitä käsitellään sekä oikeudenkäynnin jälkeen että päätöksestä tehtävässä valituksessa, kuten Monsanto on ilmoittanut. Bayer uskoo, että jutun edetessä tuomioistuimet päätyvät lopulta toteamaan, etteivät Monsanto ja glyfosaatti ole vastuussa herra Johnsonin sairaudesta.
USA:n oikeusministeriön asettamien yllä mainittujen rajoitusten vuoksi Bayerilla ei ole ollut pääsyä Monsanton sisäisiin yksityiskohtaisiin tietoihin. Bayer ei ole saanut puuttua Monsanton liiketoimintaan liittyviin asioihin, ja Bayerilla on ollut erittäin rajallinen mahdollisuus kommentoida näitä asioita yksityiskohtaisesti. Viime viikon 16.8. päivästä lähtien Bayer on saanut osallistua aktiivisesti glyfosaattioikeudenkäyntien puolustukseen ja muihin mahdollisiin kiistoihin, kuten Dicamba-valmisteeseen mahdollisesti liittyviin vahingonkorvausvaateisiin.

Ennakoivia lausuntoja koskevat varoitukset

Jotkin tässä tiedonannossa annetut lausunnot saattavat sisältää "ennakoivia lausuntoja". Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti ennakoivien lausuntojen sisältämistä arvioiduista tai ennakoiduista tiedoista. Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen olennaisesti ennakoiduista lausunnoista: riski, että osapuolet eivät pysty toteuttamaan fuusiossa odotettuja synergioita ja toiminnan tehostamista odotetun aikataulun mukaisesti (tai ollenkaan) ja integroimaan onnistuneesti Monsanto Companyn ("Monsanto") toimintoja Bayer Aktiengesellschaftin ("Bayer") toimintoihin; integraatio saattaa olla odotettua hankalampi tai kalliimpi tai viedä enemmän aikaa; yrityskaupan jälkeinen liikevaihto saattaa olla odotettua pienempi; käyttökustannukset, asiakasmenetykset ja liiketoiminnan häiriintyminen (mukaan lukien vaikeudet henkilöstö-, asiakas- tai toimittajasuhteiden ylläpidossa) saattavat yrityskaupan jälkeen olla odotettua suurempia tai merkityksellisempiä; tiettyjen Monsanton avainhenkilöiden pysyminen yrityksen palveluksessa; osapuolten kyky täyttää fuusion kirjanpito- ja verotustoimia koskevat odotukset; yrityskauppaa varten otettujen lainojen rahoituksen vaikutus; yrityskaupan yhteydessä otetun velanoton vaikutus ja mahdollinen vaikutus Bayerin velkaantuneisuusasteeseen; Bayerin ja Monsanton yhdistetyn liiketoiminnan vaikutukset, mukaan lukien yhdistetyn yrityksen tuleva taloudellinen tila, toiminnan tulokset, strategia ja suunnitelmat; muut tekijät, jotka on mainittu Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle (Securities and Exchange Commission, SEC) jätetyssä Monsanton vuosiraportissa (Form 10-K) 31. elokuuta 2017 loppuneelle tilivuodelle ja Monsanton muissa Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle toimittamissa raporteissa, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.sec.gov ja Monsanton verkkosivustolla osoitteessa www.monsanto.com; ja muut tekijät, joista kerrotaan Bayerin julkisissa tiedotteissa, jotka löytyvät Bayerin verkkosivustolta osoitteesta www.bayer.com. Bayerilla ei ole velvollisuutta päivittää tässä tiedonannossa annettuja tietoja, jollei lainsäädäntö niin vaadi. Näihin ennakoiviin lausuntoihin ei tulisi luottaa liiaksi, sillä ne kuvaavat vain tiedonannon hetkistä tilannetta.
Päivitetty: 21.08.2018  Copyright © Bayer Oy
http://www.bayer.com