Bayerin strategia

Bayerin missio "Science For A Better Life” ohjaa pyrkimyksiämme ratkaista aikamme suurimpia haasteita terveydenhuollon ja ravitsemuksen alueella: maailman jatkuvasti kasvava ja ikääntyvä väestö tarvitsee parempaa lääkehoitoa ja riittävän, laadukkaan ruuantuotannon.

Näihin haasteisiin Bayer kehittää yhdessä kumppanien kanssa innovatiivisia ratkaisuja ja parantaa siten ihmisten elämänlaatua. Bayerilla halutaan varmistaa, että yrityksen pitkän aikavälin menestys on tasapainossa ympäristövastuun ja yhteiskunnan arvojen kanssa. Kestävä kehitys on keskeinen osa liiketoimintaa.

Strategiset prioriteetit

1. Toimialojen asema suhteessa megatrendeihin: terveys ja ravitsemus
- Tarjoamme ratkaisuja kahteen aikamme suurimpaan haasteeseen.

2. Johtavan tuotevalikoiman luotsaus: johtajuus tärkeillä markkina-alueilla
- Investoimme vahvaan, lisäarvoa tuottavan liiketoiminnan tuotevalikoimaan.

3. Lisäarvon tuottaminen: kannattava kasvu
- Kasvatamme liiketoiminnan arvoa pitkällä aikavälillä.

4. Keskitymme vahvuuksiimme: innovaatiot
- Etsimme ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin innovaatioiden avulla.

Bayerin monipuolinen Life Science -tuotevalikoima tuo kannattavaa kasvua. Pyrkimys on jatkuvasti kehittää toimialoja siten, että ne saavuttavat johtavan aseman omilla alueillaan.

Bayerin keskeiset vahvuudet

Bayerin toimialojen kehityksen takaavat keskeiset vahvuudet: innovaatiot, asiakaskeskeisyys, laatu, prosessiosaaminen, tuotevalikoiman hallinta ja henkilöstö.

Innovaatioitamme vie eteenpäin vankka tieteellinen osaaminen. Kehitämme innovaatioita yli organisaatiorajojen ja hyödynnämme kehitystyössä digitaalista teknologiaa ja uusimpia liiketoimintamalleja.

Tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen

Vastaamme innovatiivisilla ratkaisuilla globaaleihin lääkehoidon ja ravitsemuksen haasteisiin. Tässä Bayerin menestys perustuu merkittävältä osin tutkimuksen ja tuotekehityksen osaamiseen. Henkilöstön osaaminen ja taidot ovat Bayerin arvokkain resurssi. Bayer investoi jatkuvasti tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, jotka keskittyvät innovatiivisiin, asiakkaille ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottaviin ratkaisuihin.

Esimerkkejä

Lähivuosien aikana olemme kehittäneet uudenlaisen rivaroksabaania sisältävän, suun kautta otettavan antikoagulanttivalmisteen (Xarelto®) sekä verisuonia laajentavien aineiden uuden luokan eli liukoisen guanylaattisyklaasin stimuloijat erilaisten sydän- ja verisuonisairauksien sekä keuhkosairauksien hoitoon. Tuotekehitysputkessa on kuusi avaintuotetta (vilaprisaani, verisiguaatti, ODM-201, anetumabi ja copanlisib). Bayerilla on myös vahva kokemus menestyksekkäistä kasvinsuojelun innovaatioista. Esimerkkejä ovat biksafeeni (Xpro™-tuoteperhe) viljakasvien sienitautien torjuntaan ja uudenlainen hyönteistorjunta-aine flupyradifuroni (Movento™/Sivanto™). Puuvillasiementen TwinLink®-teknologiassa yhdistyy kasvukauden kestävä Bt-suoja eri matolajeja vastaan ja vahva rikkakasveja hillitsevä teknologia. Biologisten kasvinsuojelutuotteiden tuominen markkinoille täydentää Bayerin panosta kestävän kehityksen mukaiselle maanviljelylle. Läpimurtoteknologiat Life Science -alueellaBayer muokkaa, kehittää ja hyödyntää uusia teknologioita tutkimusintensiivisillä lääkehoidon ja modernin maatalouden alueilla. Strategisessa innovaatioyksikössä Bayer LifeScience Centerissä (BLSC) keskitytään sellaisiin uusiin teknologioihin, joilla arvioidaan olevan mahdollisuuksia läpimurtoihin.

Esimerkkejä

Life Science Center aloitti toimintansa vuonna 2015. Bayerin ja CRISPR Therapeutics -yrityksen perustama yhteistyöyritys Casebia Therapeutics aloitti toimintansa vuonna 2016 Cambridgessä Yhdysvalloissa. Se kehittää uusia läpimurtoteknologioita verisairauksien, sokeuden ja synnynnäisten sydänsairauksien hoitoon. BlueRock Therapeutics aloitti toimintansa joulukuussa 2016. Se on regeneratiiviseen lääketieteeseen keskittyvä yritys, jonka tavoitteena on kehittää indusoituihin monikykyisiin kantasoluihin (iPSC) pohjautuvia huippuluokan hoitoja eri sairauksiin.

Kansainvälinen innovaatioverkosto

Nopeasti muuttuvassa maailmassa organisaatiot eivät enää pysty yksin ratkaisemaan nykypäivän haasteita. Kumppanuudet ja yhteistyö niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin ovat menestyksen avain kaikessa toiminnassa. Siksi Bayerilla kehitetään ja rakennetaan jatkuvasti avointen innovaatioiden tutkimus- ja tuotekehitysverkostoa, jossa Bayerin henkilöstö tekee yhteistyötä eri puolilla maailmaa olevien asiantuntijoiden kanssa löytääkseen uusia ratkaisuja terveydenhuollon ja ravitsemuksen globaaleihin haasteisiin.

Esimerkki

Jotta voidaan tehdä monenlaista yhteistyötä yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa, Bayerille on luotu valikoima Open Innovation -hankkeita. Valikoima sisältää eri "Grants4®"-ohjelmat, riskipääomasijoitukset, strategiset kumppanuudet yliopistojen ja bioalan yhteistyökumppanien kanssa, kuten myös innovaatioverkostot, joista esimerkkinä Innovation Medicine Initiative (IMI). Bayerin sisäisen "We solve" -ohjelman kautta tavoitellaan puolestaan omaa henkilöstöä.

Kyky ymmärtää ja menestyksekkäästi palvella laajaa asiakas- ja kuluttajakuntaa.

Keskeistä ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet. Bayer suuntaa toiminnan tälle asiakas- ja kuluttajakunnalle sekä keskeisille sidosryhmille.

Asiakkaiden tarpeiden syvän ymmärryksen avulla pystytään tuottamaan tuote- ja palveluinnovaatioita niin potilaille, maanviljelijöille kuin kuluttajillekin. Tavoitteena on jatkuvasti ylittää odotukset.

Bayerilla arvostetaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, mikä näkyy siinä tavassa, jolla yhteistyötä tehdään ja jolla asiakkaita tuetaan. Asiakkaat ovat kaiken toiminnan keskiössä.

Esimerkkejä

Seresto-valmisteen kaupallinen menestys on perustunut erilaisten asiakasryhmien ymmärtämiseen ja aktivointiin sekä vakuuttavaan eläinlääkäreille suunnattuun vaikuttajastrategiaan. Selkeys ja keskittyminen ovat mahdollistaneet vaikuttavan viestinnän ja brändistrategian, mikä on johtanut brändin menestykseen. Taustalla on monien organisaatioiden yhteistyö; tutkimuksen, tuotekehityksen, markkinoinnin, tuotannon ja paikallisten markkinointiorganisaatioiden.

Toimialan syvällisessä ymmärryksessä on auttanut keskittyminen toimialan globaalien trendien seuraamiseen ja ymmärtämiseen sekä globaalin tiedon täydentämiseen paikallisten markkinoiden tuntemuksella. Tätä syvällistä tietoa hyödyntää kansainvälinen bränditiimi (Global Brand Team), joka auttaa päätöksenteossa sekä strategian ja toimintasuunnitelmien teossa. Niillä varmistetaan, että asiakkaiden tarpeet ohjaavat kaikkea toimintaa.

Tiukka, koko konsernin kattava laadunhallinta auttaa suunnitelmallisesti kehittämään ja käsittelemään tuotteita korkeimpien laatustandardien mukaan.

Luotettava brändi, jolla on luottamusta pitkältä ajalta.

Bayer on tunnettu laadukkaista tuotteista, jotka täyttävät annetut lupaukset, olipa sitten kyse jo markkinoilla asemansa vakiinnuttaneista tuotteista tai uusista läpimurtotuotteista.

Bayerin tuotteiden turvallisuus, laatu ja teho ovat tärkeimpiä asioita. Tavoite on noudattaa kaikessa alan korkeimpia standardeja ja etiikkaa sekä noudattaa tiukasti viranomaismääräyksiä jokaisen tuotteen kehittämisessä ja käsittelyssä.

Asiakkaiden ja kuluttajien luottamus syntyy tuotteiden vankkumattomasta ja varmasta laadusta.

Esimerkkejä

Bayerin tuotteet ovat tuotteiden laatua ja takaisinvedon hallintaa kuvaavan Dow Jones Sustainability -indeksilistan kärkijoukoissa.

Kansainväliset ja paikalliset tukitoiminnot sekä kansainvälinen tuotantolaitosten verkosto ovat tehokkaita ja mahdollistavat sen, että toimialat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa.

Bayerin kansainväliset ja paikalliset tukitoiminnot sekä kansainvälinen tuotantolaitosten verkosto ovat keskeisessä osassa yrityksen kehittämistä. Bayerin toimialat voivat keskittyä kaupalliseen toimintaan, kun ne voivat luottaa ammattimaisesti ja tehokkaasti toimiviin tukitoimintoihin.

Esimerkki

Bayer Business Servicellä on valikoima ammattilaispalveluja IT:n, hankinnan, HR:n sekä talouden ja kirjanpidon alueilla. Bayer Business Servicellä on myös oma konsulttipalvelujen yksikkö.

Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen, jota tukee vahva taito toteuttaa suunnitelmat Bayerin liiketoiminnalla on 150-vuotinen historia, mutta liiketoiminnassa on aina tuettu uusiin mahdollisuuksiin tarttumista ja ketterää lähestymistapaa.

Bayerilla arvioidaan jatkuvasti strategian eri mahdollisuuksia, kuten luonnollista kasvua tai yrityskauppoja, joiden on täytettävä erittäin tarkat taloudelliset kriteerit.

Bayerin toiminnan kansainvälisyys ja laajuus mahdollistaa investointeihin valmistautumisen ja resurssien hyväksikäytön niin, että voidaan tarttua kaikkein houkuttelevimpiin liiketoimintamahdollisuuksiin eri puolilla maailmaa.

Tuotevalikoiman tiukka kehittäminen mahdollistaa terveydenhuollon ja ravitsemuksen alojen kasvun. Bayerin liiketoimintarakenne mahdollistaa huomattavien muutosten tekemisen tuotevalikoimaan menestyksekkäästi, häiriten mahdollisimman vähän olemassa olevaa toimintaa.

Esimerkkejä

Vuodesta 2000 lähtien Bayer on jatkuvasti muokannut liiketoimintaansa toteuttamalla huomattavia yritysintegraatioita, kuten hankkimalla Aventis Crop Sciencen, Schering Pharman sekä Rochen ja Merckin kuluttajatuotteet. Yhtä menestyksekkäitä ovat olleet Bayerin entisten kemian liiketoimintojen irrotukset erilleen, joista syntyi nykyisin itsenäisesti toimivat Lanxess ja Covestro.

Kyky houkutella parhaat osaajat, kehittää heitä ja pitää heidät.

Vahva sitoutuminen Bayeriin ja sen arvoihin.

Henkilöstö vie Bayerin menestystä eteenpäin.

Henkilöstön laaja osaaminen ja ammattitaito yhdistettynä monipuoliseen kokemukseen ja erilaisiin taustoihin auttavat parhaisiin liiketoiminnan suorituksiin.

Vaalimalla yhteistyötä korostavaa ja innostavaa työympäristöä, joka perustuu LIFE-arvoihin (johtajuus, rehellisyys, joustavuus ja tehokkuus), henkilöstöä kannustetaan ja autetaan parhaimpiin suorituksiin. Sitoutunut henkilöstö on osoitus tästä.

Bayerin ainutlaatuinen Life Science -liiketoiminta tarjoaa monia erilaisia ammatillisia haasteita ja houkuttelevia kehitysmahdollisuuksia. Parhaita osaajia houkutellaan uralle, ei vain yksittäiseen työtehtävään! Kyvyt tuodaan esille tukemalla ammatillista kasvua, ja osaajat pidetään yrityksessä antamalla heille valtuutus vaikuttaa ihmisten elämään.

Esimerkkejä

Bayerin henkilöstöllä on mahdollisuus yltää parhaimpaansa, sillä tarjolla on monia tapoja kehittyä (esim. kehityskeskustelut, Bayer Academy, kansainvälinen liikkuvuus, avointen tehtävien julkaisu talon sisällä, 360-arviointi, valmennus, mentorointi…) Vuodesta 2010 lähtien Bayer1 on lisännyt naisten määrää yrityksen ylimmässä johdossa 21 prosentista 31 prosenttiin. Bayer on pärjännyt erinomaisesti työnantajavertailuissa ja saanut useita palkintoja työnantajana (esim. LinkedIn Best Employer China 2016; Xing Best Employer in Pharmaceuticals and Chemicals Industry, 2016) Henkilöstön vahva sitoutuminen näkyy henkilöstökyselyn tuloksissa sekä pienessä vaihtuvuudessa. Bayer on onnistunut pitämään henkilöstöä pitkään yrityksessä.

1 Bayer-konserni, ilman Covestroa

Liiketoimintastrategiat

Reseptivalmisteet (Pharmaceuticals) on Bayerin suurin toimiala myynnillä mitattuna. Toimiala keskittyy tutkimaan, kehittämään ja markkinoimaan innovatiivisia lääkkeitä, jotka tuovat huomattavaa etua ja arvoa terveydenhoidolle erityisesti sydän-, veri- ja silmäsairauksien sekä naistentautien ja syöpien alueilla. Näillä pyritään vastaamaan potilaiden, lääkäreiden ja muiden terveysalan toimijoiden kasvaviin vaatimuksiin.

Kasvua haetaan jatkossakin menestyksekkäästi lanseeratuilla tuotteilla: Xarelto®, Eylea®, Stivarga®, Xofigo® ja Adempas™. Näiden lääkkeiden käyttöä laajennetaan kattavilla kliinisen tutkimuksen ohjelmilla, joista osa toteutetaan yhteistyössä muiden lääkeyritysten kanssa. Tavoite on laajentaa näiden lääkkeiden käyttöä myös muissa potilasryhmissä.

Pitkän aikavälin kasvun varmistamiseksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen investoidaan jatkuvasti enemmän keskittyen alueisiin, joissa on suurimmat mahdollisuudet innovaatioihin. Näitä alueita ovat sydänsairaudet, syövän hoito ja gynekologia. Tarkoituksena on jatkossakin täydentää yrityksen omia innovaatiovahvuuksia tekemällä yhteistyötä ulkopuolisten kumppanien kanssa. Lisäksi tuotekehitystyötä täydennetään ja laajennetaan lisenssisopimuksilla ja yrityskaupoilla.

Lisäksi pyrkimyksenä on lisätä tehokkuutta varmistamalla innovaatioiden vaatimien investointiresurssien saatavuus. Jotta Bayerin lääkkeet olisivat paremmin saatavilla kehittyvissä maissa (Access to Medicine), Bayer toteuttaa näille maille mahdollisia taloudellisia konsepteja sekä kehittää edelleen lääkkeitä laiminlyötyjen trooppisten sairauksien hoitoon osana yhteiskuntavastuutoimintaa.

Maapallon kasvava ja ikääntyvä väestö on jatkuvasti suurempi haaste julkiselle terveydenhuollolle. Siksi itsehoito tulee aiempaa tärkeämmäksi miljoonille ihmisille, kuten myös hallituksille, terveydenhuollon järjestelmille ja kustannuksista vastaaville.

Terveydenhuollon kuluttajatuotteiden liiketoiminta (Consumer Health) vastaa tähän haasteeseen pääasiassa tarjoamalla ilman reseptiä saatavia itsehoitotuotteita sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä hyvinvoinnin parantamiseen.

Strategiana on pohjata kasvu vahvaan markkina-asemaan, joka Bayerin reseptivapailla lääkkeillä, ravintovalmisteilla ja muilla valikoitujen kategorioiden itsehoitotuotteilla on.

Kiristyvä kilpailu kuluttajien huomiosta yhdistettynä menossa olevaan teollisuudenalan ja jakelukanavien muutokseen vaativat vahvempaa keskittymistä brändin rakentamiseen, avainmarkkinoihin ja kuluttajiin keskittyviin innovaatioihin. Toimialan keskeisiä brändejä ovat Claritin®, Aspirin®, Aleve™, Bepanthen®, Canesten®, Alka-Seltzer™, Dr. Scholl’s®, One a Day™, Coppertone®, Elevit™ ja Berocca®.

Jotta näiden brändien myynti voi edelleen kasvaa, Bayer investoi tuotekehitykseen ja markkinoiden maantieteelliseen laajentamiseen. Tavoite on tuotteiden jatkokehityksen, markkinointi-innovaatioiden ja uusien digitaalisten palvelujen avulla vahvistaa asemaa avainalueilla, kuten USA:ssa, Brasiliassa, Venäjällä ja Kiinassa.

Bayerin suunnitelmissa on jatkossakin valikoidusti tutkia, mitä kasvumahdollisuuksia nousee terveydenhuollon kuluttajatuotteiden teollisuudenalan muutoksesta. Yrityskauppojen avulla tavoite on olla laajemmin mukana keskeisissä tuotekategorioissa ja keskeisillä markkina-alueilla.

Bayerin kasvinsuojelun toimiala (Crop Science) on valmistautunut maatalouden pitkän aikavälin trendeihin.

Tavoite on auttaa muokkaamaan maatalouden tulevaisuutta innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla, joiden avulla voidaan viljelyskelpoisen maan rajallisesta määrästä huolimatta tuottaa riittävästi laadukasta ruokaa ihmisille ja eläimille sekä uusiutuvaa raaka-ainetta maapallon kasvavan väestön tarpeisiin. Bayer haluaa tehdä osansa maapallon ravitsemuksen takaamisessa lisäämällä maatalouden tuottavuutta ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Innovaatioiden on tarkoitus olla hyödyksi niin asiakkaille kuin koko yhteiskunnalle ja pohja pitkän aikavälin kasvulle. Crop Sciencen strategia rakentuu kolmelle peruskivelle: innovaatiojohtajuudelle, asiakaskeskeisyyden lisäämiselle sekä kestävän kehityksen maatalouskäytäntöjen kehittämiselle jatkossakin ja niiden tunnetuksi tekemiselle.

Jotta yritys voi olla johtava yritys innovaatioissa ja kehittää laaja-alaisia ratkaisuja, Bayerin tavoitteena on rakentaa sille osaamiselle, joka yrityksessä on siementeknologian sekä kemiallisen ja biologisen kasvinsuojelun yhdistämisestä. Asiakkaita tuetaan paremmilla ja innovatiivisilla, tiettyihin paikallisiin oloihin räätälöidyillä ratkaisuilla. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä hyödynnetään entistä enemmän innovatiivisia teknologioita, jotta tuotevalikoimaa voidaan kehittää. Esimerkkejä ovat uudet kasvinjalostusmenetelmät satojen parantamiseksi tai tutkimus- ja tuotekehitystietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin tarkoitettu laskennallinen biotiede, joka muodostaa perustan nopeammalle ja asiakaskeskeisemmälle tuotekehitykselle.

Toinen keskeinen osa strategiaa on asiakaskeskeisyys kaikessa toiminnassa. Sitä täydentää jakelun jatkuva optimointi. Tavoite on tarjota asiakkaille integroituja ratkaisuja tärkeimpien viljakasvien osalta. Vastauksena koko ajan lisääntyvään maatalouden digitalisaatioon Bayerin suunnitelmissa on kehittää oma digitaalinen alusta ja tietokonemallit digitaaliseen maanviljelyyn, jotta Bayer voi antaa maanviljelijöille räätälöidympiä ja kattavampia suosituksia satojen parantamiseksi. Bayer etsii myös mahdollisuuksia tukea kehittyvien maiden maanviljelijöitä heille räätälöidyillä kestävillä ratkaisulla, jotka auttavat heitä optimoimaan viljelymenetelmiä ja nostamaan elintasoa.

Bayer on sitoutunut kestävään maatalouteen ja siten kehittää ja tekee tunnetuksi siihen sopivia viljelymenetelmiä. Lisäksi Bayer laajentaa jatkuvasti menestyksekästä yhteistyötä ruuantuotantoketjun ympärillä. Näissä projekteissa Crop Science työskentelee kaikkien ruuantuotantoketjuun osallistuvien kanssa varmistaakseen ja lisätäkseen satoa kestävästi sekä vastatakseen ruuantuotantoketjun laatuvaatimuksiin. Bayerin Forward Farming -hankkeessa tehdään yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa tiettyihin viljoihin liittyvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi sekä kestävien maatalouskäytäntöjen noudattamiseksi. Bayer suunnittelee perustavansa "Forward Farm" -nimellä toimivia esimerkkihankkeita kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla vuoteen 2018 mennessä.

Keskeistä näiden strategisten projektien toteuttamisen kannalta on yhteistyö. Jotta maatalouden kohtaamiin haasteisiin löydetään innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, Bayer jatkaa yhteistyötä useiden johtavien, niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin instituuttien ja kumppaneiden kanssa.

Loogisena askeleena Life Science -yrityksen kehityksessä Bayer allekirjoitti 14.9.2016 sitovan sopimuksen aikeesta ostaa Monsanto. Monsanton osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yrityskaupan 13.12.2016 pidetyssä osakkeenomistajien ylimääräisessä kokouksessa. Kaupan arvellaan toteutuvan vuoden 2017 lopussa, mikäli kaikki vaadittavat viranomaishyväksynnät kaupalle on saatu. Yhdessä yritykset pystyisivät tarjoamaan laajemman innovatiivisten tuotteiden valikoiman, joka olisi räätälöity vastaamaan maanviljelijöiden moniin tarpeisiin ja yksilöllisiin vaatimuksiin. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä katsottuna yhdistyneet yritykset pystyisivät tuomaan markkinoille innovaatioita nopeammin ja tarjoamaan asiakkaille parempia ratkaisuja ja optimoituja tuotteita, jotka perustuvat digitaalisten sovellusten tukemiin maatalouden analyyseihin.

Maapallon kasvavasta väestöstä ja paremmasta elintasosta johtuen eläinten terveyteen liittyvät markkinat ovat jatkossakin kiinnostavat. Seuraeläinten osalta Bayer hyötyy lemmikkieläinten lisääntyvästä määrästä. Tuotantoeläimissä puolestaan ihmisten halu tavoitella länsimaista elämäntyyliä johtaa lihan kulutuksen kasvuun.

Animal Health -liiketoimintayksiköllä on vahva asema seuraeläinten loistautien hoidossa. Tämän aseman turvaamiseksi ja laajentamiseksi Bayer keskittyy Seresto™-pannan vahvaan kasvuun, sillä se avaa uusia jakelukanavia ja lisää Advantage™-tuoteperheen arvoa. Tuotantoeläimiin liittyvän liiketoiminnan alueella keskitytään loistautien ja tarttuvien tautien hoitoon.

Bayerin tavoitteena on kehittää uusia vaihtoehtoja tuotantoeläinten sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Bayer esimerkiksi toi hiljattain markkinoille innovatiivisen Zelnate™-immunostimulanttivalmisteen, joka ei ole antibiootti. Lisäksi Yhdysvalloissa vahvistettiin loisten torjuntaan liittyvää liiketoimintaa hankkimalla tammikuussa 2017 endektosidiin perustuva Cydectin™-tuotevalikoima.